Adakah Setiap Pertandingan Mengenakan Yuran Dianggap Judi

Baca Dan Fahami : Adakah Setiap Pertandingan Mengenakan Yuran Dianggap Judi ? Ini Jawapan Dan Hukumnya | Apakah pandangan tentang wang yuran yang dibayar oleh peserta sesuatu pertandingan,

Seperti pertandingan j0ran yang menetapkan pembayaran bagi setiap mata pancing dengan harga tertentu? Biasanya lagi mahaI hadiah, lagi tinggi yuran.Zaki, Penang

Jawapan: SeteIah diteIiti didap4ti bany4k pertanding4n j0ran khusu$nya, yang sekar4ng begitu melua$ dalam negar4 ini berasask4n ‘jvdi’ atau qim4r. Untuk itu beberap4 perkaraa berikut perlu disebutk4n;

Perkara 1

Dalam I$lam ju.di atau qim4r adaIah har4m dan terse.narai dalam d0sa-d0sa be$ar. Qim4r atau mai$ir atau ju.di bermak$ud ‘setiap pertanding4n yang mensyaratk4n peme.nang mengambiI se$uatu dari yang kal4h’. Dalam qim4r atau ju.di ada pih4k yang rvgi dan yang untung ata$ perta.ruhan tersebvt.

Hal ini sering berIaku sese.tengah pertanding4n j0ran dalam negar4 ini. W4ng pertaruh4n yang dinamak4n ‘yur4n penyer.taan’ yang diambiI itu dijadikan hadi4h untuk yang men4ng, atau keun.tungan kepada pen.gajur ata$ kekalah4n pe$erta.

Pembayar4n w4ng penyerta4n kebanyaka.nnya bukan hanya untuk kemudah4n yang dinikm4ti oleh pe$erta, seba.liknya sebagai w4ng perta.ruhan. Ini terbvkti setiap pe$erta dikehend4ki mem.bayar berdasark4n mata pan.cing yang digunak4n.

W4ng yang terkumpuI itu juga dijadik4n hadi4h, atau keuntung4n pen.ganjur jika pe$erta gag4l. Un$ur pertaruh4n itu jela$. Biasanya, lebih bes4r pertaruh4n, lebih lumay4n ha.diah.

Perkara 2

Sebenarnya, yur4n penyer.taan itu jik4 seka.dar pembayar4n pe$erta men,ggunakan kemudah4n yang disediakan seperti mak4n minvm, dvit kendera4n dan seumpamanyaa, maka itu BUKAN jvdi dan per.taruhan.

Namun, apabila ia menjadi w4ng terkumpuI untuk hadi4h peme.nang, maka itu adalah satu PERJUDI4N. K0nsep ini ham.pir sama dengan apa yang digunakan oleh syarik4t-syarik4t l0teri yang pernah mena.makan diri mereka ‘l0teri kebajik4n’.

Perkara 3

Um4t I$lam w4jib meng.hindari penyerta4n pertan.dingan j0ran atas kon$ep perjudi4n yang seperti itu. Ia adalah har4m dan d0sa bes4r. Firman Allah:
ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai mereka yang beriman! Sesungguhnya ar4k, jvdi, dan pemuja4n berhaIa, dan men.gundi na$ib adalah keji dari per.buatan syait4n. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya”
Surah al-Maidah: 90

Perkara 4

Para penga.njur yang sekarang sudah membabitk4n peIbagai peringk4t hendakl4h men.gelakkan un$ur perjudi4n dalam pertan.dingan j0ran yang dia.dakan. Firman Allah:
ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai mereka yang beriman, jangan kamu makan hart4 kamu antar4 kamu dengan cara yang batil sal4h”
Surah al-Nisa: 29
Maka, har4m sesiap4 yang ter.babit dalam meng4njur kegia.tan jvdi atau menggalakkannya.

Perkara 5

Untuk kelu4r dari perjudi4n yur4n pertan.dingan ini, hadi4h hendakIah datang dari pihak tidak terlib4t dengan pertan.dingan, sementar4 yur4n yang diambil hanyalah untuk uru$an kemu.dahan dan kebajikan persert4 sahaja.

Mohon Subscribe Channel Nasihat Ustaz, Semoga Ada Amalan Kita Untuk Hari Ini, Jom Buat Saham Untuk Akhirat