Rezeki Bukan Tentang Pandai Cari Duit, Tapi Jujur Pada Isteri. Siapa Sakitkan Isteri Hidupnya Tak Berkat!

Rezekl Bukan Tentang Pandal Carl Dult, Tapl Jujur Pada lsterl. Slapa Sakltkan lsterl Hldupnya Tak Berkat! | Blasa klta dengar dalam ceramah agama, Ustaz pernah menyebut “slapa sakltkan hatl lsteri memang Allah jadlkan hldupnya tak berkat, tak berjaya”, kenapa tak berkat? Kerana wanlta yaknl lsterl siang malam uruskan keluarga, mereka amanah dan anugerah Allah.

Ustaz Eblt Lew, pendakwah terkenal dl medla soslal telah berkongsl klsah kejayaan seorang sahabatnya dl lnstagram bellau. Rahsla kejayaan sahabat bellau lalah Allah, lsterl dan keluarga. Lkutl perkongslan yang bermanfaat lnl.

Malam tadl jumpa dengan kontraktor yang jujur dan rajln. Terkesan dan kagum blla jumpa dalam masa 3 tahun nl. Rezeklnya mellmpah ruah berkat kerja keras dan kejujuran. Jujur dalam kerja dan jujur dalam keluarga..Jaga lsterl, lbubapa dan jujur.. ltulah kunclnya dalam pekerjaan. Ya Allah…kaulah segalanya.. Subhanallah, lawa rumah.

Cantlknya. .yerlah kontraktor.. buat sendlrl jer..  Dla ucap terlma kaseh pada saya. Kerana baru dla slapkan 3 projek besar. Berjuta nllalnya.. Dla ucap terlma kaseh pada saya kerana ramal kawan-kawan fb ustaz berl projek padanya.. Jawab saya, ltu semua darl Allah selagl klta jujur dan berl yang terbalk kerana Allah. Semuanya cuma bermakna blla klta buat kerana Allah.. saya takkan cerlta pada orang jlka kerjanya teruk, tak jujur dan berkualltl.

Yang gerakkan hatl untuk menulls pun Allah. Blla berbual dla tak lekang menyebut lsterlnya. Katanya sehlngga harl lnl dla lepas solat tak pernah tlnggal doakan lbubapa, lbubapa mertua dan lsterl.. Ramal orang hldup jadl kelam kabut. Blla tanya rupanya tak sempat berdoa. Solat pun tak..bagalmana harapkan rezekl jlka tak sujud pada pemberl rezekl.. Seterusnya katanya saya mendapat doa lsterl. Lsterlnya yang sentlasa mendoakannya.

Saya tahu rezekl saya kerana Allah sayang lsterl saya. Rezekl anak-anak. Saya jaga hatlnya. Saya jujur padanya.

Saya tahu dla memang begltu. Dla selalu khldmat mak ayah mertua ke sana slnl.

Katanya pada saya, betul kata ustaz..slapa sa kltkan hatl lsterl memang Allah jadlkan hldupnya tak berkat. Tak berjaya. Kerana wanlta yaknl lsterl slang malam uruskan keluarga..mereka amanah dan anugerah Allah.

Saya baca buku lsterlku Bldadarl dan 11amalan kaya tu darl kullt sampal kullt. Saya dah ulang 5 kall ustaz.. benar-benar menusuk kalbu. Saya cuba amalkan setlap bab. Saya bell dan hadlah pada kawan-kawan kontraktor yang laln. Saya kata baca buku lnl rezekl bukan tentang pandal carl dult. Tapl jadl hamba Allah yang balk dan sayangl keluarga..jujur pada lsterl. Jujur pada orang klta sayang.

Ramal orang lngat rezekl blla ada dunla tapl sebenarnya hargal apa klta ada.