Cara Anda Menunaikan Solat Yang Tertangguh, Iaitu Qada Dan Qada

Sebagai se0rang Muslim kita semua tahu bahawa s0lat itu merupakan kewajipan yang Allah suruh seperti mana yang terdapat di dalam rukun Islam yang ke2.

Selama kita hidup pern4h tak kita tinggaI s0lat? Kita manusia akhir zaman yang Iemah imannya, sering kali laIai dalam kewajib4n yang Allah $uruh.

Mungkin kita adaIah dalam gol0ngan orang yang pernah tingg4l s0lat baik sengaj4 ataupun tidak $engaja. Sekarang rasa menyes4l itu mungkin mula dira$ai oleh kita semua.

disebabkan dahuIunya jahiI tentang agam4 dan sering tin.ggal s0lat walaupun sudah baIigh dulu.. Alhamdulillah hari ini Allah ma$ih lagi hidupkan kita, mungkin Dia tahu banyaknya d0sa kita dan mahu memberi ru4ng kepada kita untuk bertaub4t. $elagi ajaI belum tiba el0klah kita semua qada s0lat kita yang kita tinggaal dulu.

Puas4 yang ditinggaIkan kena g4nti, hut4ng dengan manu$ia pun kita kena bay4r inikan hut4ng kita dengan Allah. Ok, apa yang mesti kita tahu tentang cara atau bagai mana mahu qada’ s0lat?

Ada pendapat yang mengatakan hanya perlu qada s0lat yang ditinggaIlkan kerana tidak sengaj4 terlupa atau tertidur dan tidak perlu qada s0lat yang $engaja ditinggaIkan.

Mi$alnya $embahyang yang ditinggalk4n dengan $engaja kerana laIai $emasa “mud4-mud4 dulu”. Mereka mengatak4n cukup dengan istighf4r dan bertaub4t $ahaja. Sebenarnya pendapat ini tidak tepat kerana Ra$ulullah s.a.w. sendiri menqada s0lat yang ditinggalk4n walaupun Baginda tidak tertidur atau terlupa.

Tidak ada qada dalam s0lat bukan bermaksud tidak perlu qada tapi tidak perlu sebut perkata4n qadh4 sema$a ni4t. qadha ialah meIakukan sesuatu ibad4h di luar waktunya dan tun4i ialah melakukan sesuatu ibad4h di dalam waktunya. $ecara mudahnya tunai “waktu Allah”, qadha “waktu kita”

Dari ‘Aisyah r.a katanya: ”Apabila Rasulullah s.a.w. lup4 s0lat malam, umpamany4 kerana tertidvr dan sebagainya, maka bagind4 menggantinya pada si4ng hari dua bela$ raka4t.” Mu$lim

Cara ni4t qada bagi s0lat farduu lima waktu pula ialah:
S0lat M4ghrib:

“Sahaja aku s0lat f4rdu maghriib tig4 raka4t qada’ kerana Allah Ta’ala”
S0lat I$yak:
“Sahaja aku s0lat fardu I$yak emp4t raka4t qada’ kerana Allah Ta’ala”
S0lat Subvh:

“Sahaja aku S0lat Fardu Subvh dua raka4t qada’ kerana Allah Ta’ala”

4. S0lat Zuhur:
“Sahaja aku solat fardu Zuhur empat raka4t qada’ kerana Allah Ta’ala”

5. S0lat A$ar:
“Sahaja aku s0lat fardu A$ar empat raka4t qadha’ kerana Allah Ta’ala
Ada 0rang bertanya : Jika kita tertinggaI s0lat sengaj4 dan tidak sengaj4 sejak akhiI baligh sehingg4 sekarang 20-an; banyak waktu, perlukah di qada semua juml4h s0lat yang tertinggaI itu atau cukup dengan meIakukan s0lat taub4t?

Jawabnya, Wajib qada s0lat yang telah tertingg4l. Disini ada dua cara untuk qada, pertama jika sese0rang yang tahu sebanyak mana dia telah tinggalk4n s0lat fardhunya, maka qadakanlah mengikut biIangan yang telah ditinggalkanny4.

Car4 kedua adaIah bagi yang tidak tahu secara detaiI berapa banyak yang telah ditinggalkanny4, y4kni semenj4k akiI baligh, buatl4h anggar4n berapa banyak s0lat yang perlu diqada dan berhentil4h jika sudah yakin s0lat itu sudah diqada kesemuanya. Cara yang terbaik adalah selepas selesai s0lat fardhu lakukan s0lat qada,

buatIah berteru$an begitu mog4-mog4 diterima Allah.
$elain itu ada juga 0rang bertany4 jika ditakdirk4n meningg4I sebelum sempat mengqada semua s0lat itu ,tetapi sudah buat solat taub4t. bagaimanaa?

S0al jika meningg4l sebelum sempat mengqada kesemua s0lat itu, semuanya bergan.tung pada Allah, akan tetapi jik4 kita telah benar2 in$af dan ni4t untuk qada kesemua s0lat dan telah melakukan s0lat taub4t dengan bersun,gguh-sungguh dan juga mengikuti segal4 perint4h Allah,

insyaAll4h akan diampuni d0sa-d0sanya. Untuk pengetahu4n semua, qada s0lat fardhu boleh dilakukan pada bil4-bil4 masa sahaj4 tiada waktu Iarangan padanya. Semoga perkong$ian ini bermanfa4t kepada semua dalam mendapat pengampun4n daripada Allah SWT. Wallahualam…….

Mohon Subscribe Channel Nasihat Ustaz, Semoga Ada Amalan Kita Untuk Hari Ini, Jom Buat Saham Untuk Akhirat