Hubungan Mereka Tetap Akrab,Meskipun Berlainan Agama..Anaknya Muslim Namun Ayahnya Seorang Sami..

ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱʟɪᴍ. ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ

ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍɪʟɪᴋ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ. ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ.

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴇᴘɪɴɢ ɢᴀᴍʙᴀʀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ʟɪᴛᴜᴘ ʙᴇʀɢᴀᴍʙᴀʀ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴍɪ(ʟᴇʟᴀᴋɪ).

ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘɪʜᴀᴋ. ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ꜱᴀᴍɪ ɪᴛᴜ? ᴅᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ? ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴀᴡᴀʙ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴍɪ

ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴍɪʟɪᴋ ᴀʟʟᴀʜ (ꜱᴡᴛ). ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴍᴜʟᴀᴀɴ ᴀʏᴀʜ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀʏᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴛᴏᴋ ꜱᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ. ᴛᴀᴘɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ ᴀʏᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ. ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴀᴍᴀ. ᴀᴍᴇᴇɴ ʏᴀ ʀᴀʙʙᴀʟ ᴀʟᴀᴍᴇᴇɴ…

ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴀʀ ʟᴜᴀꜱ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɪᴛᴜ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴡᴀʙ. ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴍɪ(ʟᴇʟᴀᴋɪ) ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ꜱᴀᴍɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴄᴀʟᴀɴɢ-ᴄᴀʟᴀɴɢ ᴏʀᴀɴɢ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ ꜱɪ ᴀʏᴀʜ(ᴛᴏᴋ ꜱᴀᴍɪ) ᴍᴀʟᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀʟɪɴɢ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀʟᴀɪɴᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ꜱɪ ᴀʏᴀʜ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ. ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴘᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀʟᴀɪɴᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ꜱᴜʙʜᴀɴᴀʟʟᴀʜ… ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴇᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ-ᴍᴜ ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ. ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇɴᴛɪɴɢᴋᴀɴ ᴛᴀʟɪ ᴘᴇʀꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀᴀɴ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ : ᴏʜɪɴꜰᴏᴋɪɴɪ

Sumber:PtvNews

Jom join group Ceramah Apa Hari Ini (CAHI) , Sama2 Kita Mencari Serta Berkongsi Ilmu… insyaAllah bermanfaat disana.. TQ
Ingin Sertai –> Klik Di Sini