Kisah W4nita Gigih lni Mampu MemiIiki Rumah Sendiri H4sil Menyimpan Selama 19 Tahun,Walaupun Sejak Kecil Di Buang Oleh Keluarga

Dil4hirkan sebagai orang kelainan upaya (0KU) c4cat penglihatan, Esah Hussin berjaya mengharungi pelb4gai onak duri walaupun ditinggalkan ibu bapanya sejak dilahirkan.

Lebih memb4nggakan apabila w4nita berusia 42 tahun itu mampu menyimp4n selama 19 tahun sehingga berjaya membeli sebuah rumah kos sederhana di Tanjung Tokong bernilai RM72,500 secara tunai.

Dalam tempoh tersebut, dia menyimpan RM500 setiap bulan setelah bekerja sebagai pegawai telemarketing malah gembira dan berpuas hati dengan apa yang dia miliki sekarang ini.

Selepas ditinggalkan orang tuanya, dia dibesarkan di sebuah rumah anak yatim di Kelantan sebelum mendapat pendidikan di SK Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bahru.

Bagi menyambung pengajian, Esah berpindah ke rumah anak yatim di Setapak. Setelah tamat belajar, dia terjumpa pusat latihan untuk OKU, St. Nicholas Home yang mengubah nasib hidupnya.

Di pusat tersebut, dia mempelajari kemahiran asas seperti kemahiran berkomunikasi dan Teknologi Maklumat (IT) sebelum bertemu pelatih Jayah Doraisamy.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀꜱᴀᴍᴀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀᴀᴍᴀʟ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʜᴀʏᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʀᴏʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ. ᴀᴍɪɴɴ

ᴘᴇɴᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ʜᴀɴᴀꜰɪᴀʜ ᴀʙᴅᴜʟ ᴍᴀʟᴇᴋ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴀᴍᴀᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ, ᴀʟʟᴀʜʏ4ʀʜᴀᴍ ᴀʙᴀᴍ, ᴍʀ ᴏꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴋ ʏᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀʏᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴜᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ.

“ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴅᴀ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ.

“ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴇɴ4ᴢᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʀᴡ4ʜ ᴍʀ ᴏꜱ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴊᴇɴ4ᴢᴀʜ ᴅɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴀʀᴡ4ʜ ᴘᴀᴋ ʏᴜꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪɴɪ ꜱᴜᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ.

“ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴀꜱᴀʟᴋᴀɴ ɪᴋʜʟᴀꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀʟʟᴀʜ.

“ᴍʀ ᴏꜱ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ʜᴀʏᴀᴛɴʏᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴜᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀʟ4ʜ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴇᴋꜱɪ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴅᴜɪᴛ, ᴅɪᴀ ᴀɴɢɢᴀᴘ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ.

“ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴅɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪᴍᴀᴍ ʙᴜᴋʜᴀʀɪ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍ4ᴛɪ ᴀɴᴀᴋ ᴀᴅᴀᴍ, ᴘᴜᴛᴜꜱ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴛɪɢᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ᴊᴀʀɪᴀʜ, ɪʟᴍᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴅᴏᴀ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴏʟᴇʜ.

“ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ. ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ, ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅᴜʟᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ɪᴛᴜʟᴀʜ ‘ᴘᴏᴡᴇʀ’ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʀᴡ4ʜ ᴀʙᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀʀᴡ4ʜ ᴀʙᴀᴍ, ᴛᴜʟᴀʀ ᴋɪꜱᴀʜ-ᴋɪꜱᴀʜ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʜᴀʏᴀᴛɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ. ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ, ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀʏᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛ ᴘᴜꜱᴀʀᴀ ᴀʙᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴɪ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢɢᴀʟɪ ᴋᴜʙᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋʜᴀɪʀᴜᴅᴅɪɴ, 51 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅɪᴅᴀᴛᴀɴɢɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴏʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴜꜱᴜ, ɢᴏᴍʙᴀᴋ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 8.00 ᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴀʙᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱʏᴇᴅ ᴜᴍᴀʀ ᴍᴏᴋʜᴛᴀʀ ꜱʏᴇᴅ ᴍᴏʜᴅ ʀɪᴅᴢᴜᴀɴ, 32, ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴘ ɪʟᴀʜɪ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴜɴɢᴀɪ ꜱᴀʟᴀᴋ, ʙᴀᴛᴜ 10, ᴊᴀʟᴀɴ ɢᴏᴍʙᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 7.15 ᴘᴀɢɪ ᴘᴀᴅᴀ 10 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴅᴇᴍᴀᴍ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ.

Sumber:PtvNews

Jom join group Ceramah Apa Hari Ini (CAHI) , Sama2 Kita Mencari Serta Berkongsi Ilmu… insyaAllah bermanfaat disana.. TQ
Ingin Sertai –> Klik Di Sini