Sanggup Pilih Solat Dalam Hijr Ismail,Dengan Menolak Ganjaran Duniawi..Sungguh Beruntung Diri Mu Wahai Hamba Allah

ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀᴡɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴊʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ, ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ʙᴇʀᴜɴᴛᴜɴɢ ᴅɪʀɪᴍᴜ ᴡᴀʜᴀɪ ʜᴀᴍʙᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ.

ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴘɪʟɪʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴜᴋᴀɴɢ ᴄᴜᴄɪ ʙᴜʟᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋᴀᴀʙᴀʜ. ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ, ᴋᴀʏᴋʜᴜꜱʀᴀᴡ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴇᴋᴇᴘɪɴɢ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ʜɪᴊʀ-ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ.

ʜᴇ ᴡᴀꜱ ꜰʀᴏᴍ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ. ɪɴ ᴛʜᴇ ᴋᴀᴀʙᴀ, ʜᴇ ᴡᴀꜱ ᴠᴏᴛᴇᴅ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ᴅɪʟɪɢᴇɴᴛ ᴄʟᴇᴀɴᴇʀ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴᴛʜ. ᴛʜᴇʏ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴛᴏ ʀᴇᴡᴀʀᴅ ʜɪᴍ ᴍᴏɴᴇʏ ʙᴜᴛ ʜᴇ ʀᴇꜰᴜꜱᴇᴅ. ɪɴꜱᴛᴇᴀᴅ, ʜᴇ ꜱᴀɪᴅ ʜᴇ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴛᴏ ᴘʀᴀʏ ɪɴ ʜɪᴊʀ-ɪꜱᴍᴀɪʟ. ᴛʜᴇ ᴅᴏᴏʀꜱ ᴡᴇʀᴇ ᴄʟᴏꜱᴇᴅ, ʜɪᴊʀ-ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴡᴀꜱ ᴀꜱꜱɪɢɴᴇᴅ ᴛᴏ ʜɪᴍ ᴀɴᴅ ᴛʜɪꜱ ɪᴍᴀɢᴇ ᴛʀᴀɴꜱᴘɪʀᴇᴅ.

ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʜɪᴊʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅɪʟ ʜᴀʀᴀᴍ. ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴘɪɴᴛᴜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʜɪᴊʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴋᴀʀᴛᴇʟᴅᴀᴋᴡᴀʜ

Sumber:PtvNews

Jom join group Ceramah Apa Hari Ini (CAHI) , Sama2 Kita Mencari Serta Berkongsi Ilmu… insyaAllah bermanfaat disana.. TQ
Ingin Sertai –> Klik Di Sini